מעבר לתפריט ראשי מעבר לתפריט תחתון

תקנון ותנאי שימוש בכרטיסי מתנה דיגיטליים MANIA JEANS GIFT CARD (ינואר 2022)

כללי:

1. להלן תקנון ותנאי שימוש בכרטיסי מתנה MANIA JEANS GIFT CARD (להלן: "כרטיסי מתנה" ו/או "הכרטיסים" ו/או "גיפט קארד") של חברת אור מאניה בע"מ, ח.פ. 513335869 באמצעות אתר האינטרנט https://www.maniajeans.co.il/ (להלן: "האתר")

2. אור מאניה בע"מ (להלן: "החברה" ו/או "אור מאניה") הינה המפעילה של האתר ובעלת הזכויות באתר, ומשרדה ממוקם ברח' האשל 1, קיסריה.

3. החברה מפעילה ללקוחותיה אפשרות לרכישת כרטיסי מתנה דרך האתר בכפוף לתנאי השימוש ותקנון זה. בכל מקום בתקנון בו נכתב "החברה" הכוונה גם ל"אתר" ולהפך, וכן למי מטעמה.

4. מסמך זה מנוסח בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והוא מתייחס, כמובן, גם לנשים.

5. תקנון זה מהווה את הבסיס לרכישת גיפט קארד ושימוש בו והוא בלבד מסדיר את היחסים המשפטיים בין החברה לבין המשתמש באתר בעניין זה. רכישת כרטיס גיפט קארד באתר מהווה הסכמתך לתנאי תקנון זה וכן לתקנון האתר בכתובת https://www.maniajeans.co.il/terms, לתנאי שימוש באתר המופיעים בכתובת service-of-https://www.maniajeans.co.il/terms ולמדיניות הפרטיות המופיעה בכתובת policy-https://www.maniajeans.co.il/privacy , כמו כן לשאר התנאים המופיעים ו/או שיופיעו באתר בעת שימושך. ככל שאינך מסכים למי מתנאי תקנון זה ו/או התנאים הנוספים המופיעים באתר או יופיעו בו בעתיד, הנך מתבקש להימנע מלעשות כל שימוש באתר מכל סוג שהוא.

6. משתמש הינו כל מי שמתקיים לגביו כל האמור (במצטבר) להלן:

6.1 כל אדם מעל גיל 18, הכשיר לפעולות משפטיות (כהגדרת מונחים אלה בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב - 1962) אשר פעל בהתאם להוראות ולהנחיות כאמור בתקנון זה.

6.2 כל אדם שעושה שימוש באתר, הן במישרין והן בעקיפין, לרבות מבצע רכישת כרטיסי גיפט קארד, מבקר, גולש ו/או כל שימוש אחר, בין אם דרך מחשב, נייד או דרך אחרת;

6.3 המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי ו/או בינלאומי בתוקף;

6.4 המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט;

6.5 המשתמש הסכים לתנאי תקנון זה ו/או לתנאים הנוספים המופיעים באתר;

כרטיסי מתנה דיגיטליים “MANIA JEANS GIFT CARD”

7. כרטיס המתנה מקנה לאוחז בו אפשרות לרכוש מוצרים באתר מאניה ג'ינס בלבד.

תנאי השימוש והרכישה של כרטיסי המתנה הדיגיטליים הינם:

7.1 גיפט קארד תקף גם במבצעים והנחות המיועדים לכלל הלקוחות.

7.2 גיפט קארד ניתן לשימוש במקביל להנחות ו/או הטבות מועדון.

7.3 גיפט קארד ניתן למימוש רק בישראל.

7.4 גיפט קארד לא ניתן להמרה למזומן ולא יינתן עודף ו/או זיכוי בגין שימוש חלקי.

7.5 עם כל רכישה בגיפט קארד, תתבצע הפתחה של הסכום הטעון.

7.6 כרטיסי הגיפט קארד אינם מהווים כרטיסי חיוב כהגדרתם בחוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו - 1986.

7.7 תוקף הגיפט קארד הינו למשך חמש שנים מיום הנפקתו.

7.8 על מוצרים שנרכשו בכרטיסי המתנה, תחול מדיניות החזרת מוצרים וביטול עסקה כפי שהינה מופיעה באתר החברה ובהתאם להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010 והוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981.

7.9 החברה רשאית לבצע עדכונים בתקנון זה ובתנאי השימוש בגיפט קארד ללא הודעה מראש.

אופן הזמנת גיפט קארד באתר, תנאי התשלום ואספקת הגיפט קארד.

8. על מנת לרכוש גיפט קארד באתר, על המשתמש למלא טופס הזמנה, הכולל פרטים אישיים, שם מזמין המתנה, שם מקבל המתנה, אמצעי התשלום וכן יתר הפרטים הנדרשים בטופס ההזמנה (להלן: "טופס ההזמנה"). טופס ההזמנה נמצא בכתובת: giftcard-://www.maniajeans.co.il/giftcard/maniahttps

בעת רכישת הגיפט קארד באתר על המשתמש יהיה לבחור, מבין האפשרויות המוצעות, את סוג עיצוב הכרטיס וברכה אותה מעוניין להקדיש למקבל הגיפט קארד.

9. לצורך ביצוע ההזמנה במהירות, ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים באופן נכון ומדויק. האחריות למילוי הפרטים חלה על המשתמש בלבד. החברה לא תישא באחריות במקרה של הזנת פרטים שגויים ועל תקלות כלשהן שהתרחשו כתוצאה מכך, וכן לא תישא בכל הוצאה הקשורה לכך.

10. ניתן לרכוש גיפט קארד הטעון בסכום מינימלי של 50 ₪ וסכום מקסימלי של 1000 ₪.

11. מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן צפוי להיחשף להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים. החברה שומרת על זכותה לבטל הזמנה בכל מקרה של הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים, ו/או בכל מקרה בו חברת האשראי תפנה לחברה בטענה לשימוש לא חוקי באשראי בו בוצעה העסקה, ו/או בכל מקרה של פעילות באתר בניגוד להוראות תקנון זה.

12. הרכישה באתר תתבצע בכפוף לאישור העסקה ע"י חברת האשראי. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברת האשראי, יקבל המשתמש הודעה מתאימה וחשבונו לא יחויב בגין העסקה. לאחר מכן המשתמש יופנה אל דף התשלום ויתבקש להזין אמצעי תשלום חלופי. אחריות למילוי הפרטים חלה על המשתמש בלבד, החברה אינה אחראית על פרטים שגויים שהוזנו.

13. השלמת הליך הרכישה מותנת באישור ואימות העסקה באמצעות הודעת אימות אשר תשלח ע"י הודעת סמס לרוכש הגיפט קארד לאחר ביצוע ההזמנה (להלן: "הודעת אימות").

14. בסיום ההליך, תישלח למשתמש הודעה לדואר אלקטרוני או הודעת סמס (על פי בחירת המשתמש). ההודעה מכילה את פרטי העסקה כנדרש על פי חוק (להלן: "מסמך פרטי העסקה").

15. החברה תפעל כדי לספק את הגיפט קארד למשתמש בתנאי שקיבלה את מלוא התשלום עבורו באמצעות כרטיס האשראי. לא ניתן לשלם באמצעות כרטיס דיירקט.

16. כרטיס האשראי בו יבוצע התשלום יהיה בבעלות המשתמש ו/או מורשה מטעמו. התשלום בכרטיס האשראי יצריך מסירת פרטי זיהוי הכוללים: שם בעל כרטיס, ת.ז. של בעל הכרטיס, תוקף הכרטיס ומספרCVV המופיע בגב הכרטיס.

17. החברה תשלח את הגיפט קארד שנרכש באתר לכתובת המייל או למספר טלפון בהודעת סמס, כפי שייבחר על ידי המשתמש בעת ביצוע רכישת הגיפט קארד. המשתמש ו/או מקבל הגיפט קארד יהא אחראי על כרטיס המתנה מרגע קבלתו מהחברה.

18. המשתמש מצהיר כי ביכולתו לעמוד בתקנון זה. התמורה עבור ההזמנה תשולם מיידית באתר באמצעות כרטיס אשראי.

עם קבלת התמורה תמציא החברה מסמך קבלה עבור רכישת הכרטיס, שישלח במייל אותו ימלא המשתמש באתר. כמו כן, יישלח למשתמש מספר אישור והעתק של ההזמנה.

משתמש שמממש את הגיפט קארד ורוכש איתו מוצרים מקבל מסמך חשבון עסקה למייל אותו הזין במועד ביצוע מימוש הגיפט קארד.

19. כאמור אספקת שובר המתנה תתבצע לאחר קבלת התמורה בפועל. החברה לא אחראית בשום מקרה לכל נזק שייגרם למשתמש ו/או לצד ג' כתוצאה מעיכוב באספקת הכרטיסים, שנבע מאי ביצוע תשלום כלשהו במועד ו/או באי עמידה בהתחייבויות המשתמש ובאי עמידה בהוראות תקנון זה.

20. מובהר כי שירות החברה באתר ו/או התקנון לא ייחשבו להצעה בלתי חוזרת למכירת מוצרים, הזמנת המשתמש תחשב להצעה וקיבול יתבצע בעת שליחת הכרטיסים לאימייל/טלפון.

21. החברה רשאית לספק את שובר המתנה בכפוף לקיום דרישות נוספות ו/או אחרות ו/או שלא לאשר הזמנתם והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי מעת לעת.

22. המשתמש ינקוט באחריות כלפי החברה ומתחייב לעמוד בכל דרישות הדין בקשר עם דיוור ההטבה נשוא תקנון זה על ידי החברה באמצעות דוא"ל או סמס, לרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 והוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ"ב - 1982. המשתמש מתחייב לשפות את החברה עם דרישתה הראשונה בכתב בגין כל סכום שהוא, אותו תידרש החברה לשלם ו/או הפסד ו/או נזק שיגרם לה בכל מקרה של טענה ו/או תביעה ו/או דרישה עקב הפרת התחייבויותיו של המשתמש וזאת מבלי לגרוע מזכויות החברה על פי תקנון זה ו/או על פי הדין לכל תרופה ו/או סעד אחר.

ביטול עסקה ע"י החברה ו/או האתר.

החברה תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה, כולה או חלקה, במקרים כגון:

23. אם הופר סעיף מסעיפי תקנון זה ו/או מכל מסמך מחייב ו/או תנאי מתנאיו של שירות שהוצע על ידי האתר;

24. אם יתגלה כי המשתמש הזין פרטים שגויים בעת הרישום לאתר ו/או ביצוע ההזמנה;

25. אם בוצע מעשה או מחדל אשר עלול לפגוע באתר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות, עובדי וספקי האתר;

26. אם השימוש באתר הווה ו/או אפשר ו/או עודד ו/או סייע לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על פי דיני מדינת ישראל;

27. כאשר יש למשתמש חוב לאתר ו/או להחברה וכבר חלף המועד לתשלומו;

28. אם נפלה טעות כלשהי, לרבות טעות סופר ו/או תקלה בתקשורת ו/או כל תקלה טכנית אחרת אשר שבשה את מחיר הכרטיסים ו/או את תיאור הכרטיסים באתר, ו/או במשלוח הכרטיסים;

29. במקרה של מניעה ו/או עיכוב מחמת כוח עליון, כדוגמת, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור: פעולת מלחמה, איבה, טרור, חבלת סייבר, תקלה מכוונת או בלתי מכוונת באתר החנות, שביתות והשבתות, אירועי טבע חריגים, תקלות בסליקת כרטיסי אשראי, סגר במשק וכל סיבה אחרת שאינה תוצאת מעשה או מחדל של האתר;

30. במקרה בו קיים חשש שהרכישה מבוצעת במסגרת רכישה סיטונאית ו/או לצורך מכירה חוזרת על ידי המשתמש ו/או מי מטעמו;

31. כאשר קיים חשש, מצד החברה שהתמורה בגין הרכישה לא תתקבל ו/או שכרטיס האשראי שברשות המשתמש נחסם ו/או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

32. בכל מקרה שיתכחש המשתמש לעסקה או לסכומה לפני ו/או לאחר אספקת כרטיסי המתנה, אזי מתחייב המשתמש לשפות את החברה בגין כל נזק ו/או הוצאה שייגרמו לה.

33. מבלי לגרוע מאמור לעיל, החברה תהא רשאית שלא לאשר הזמנה מסיבות נוספות לפי שיקול דעתה הבלעדי.

ביטול עסקה על ידי המשתמש

34. משתמש רשאי לבטל בכתב עסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן תשמ"א - 1981 לרבות התקנות מכוחו (להלן: "החוק") , הוראות חוק המכר, התשכ"ח- 1968 ובכפוף למדיניות ביטול עסקה של החברה.

35. משתמש רשאי לבטל את העסקה ולקבל החזר כספי החל מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת ההזמנה, או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה כנדרש על פי חוק, לפי המאוחר מבניהם. ובכפוף לכך שלא נעשה שימוש בגיפט קארד ו/או בסכום הטעון בו.

36. המשתמש רשאי לבטל עסקה באמצעות שיחת טלפון; באמצעות צ'ט לנציג החברה, באמצעות פניה בדואר אלקטרוני; בפנייה דרך האתר

37. בהודעת ביטול הלקוח יפרט את שמו ומספר תעודת הזהות שלו, 4 ספרות אחרונות של אמצעי התשלום ומספר טלפון.

38. על אף האמור לעיל, ובהתאם לחוק, אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש רשאי לבטל עסקה, בתוך ארבעה חודשים מיום עשייתה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה, לפי המאוחר מבניהם, ובלבד שההתקשרות בעסקה כוללת שיחה בין החברה לבין המשתמש כאמור (ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית). חברה תהיה רשאית לבקש מהמשתמש שלעיל תעודה, כמפורט בחוק, המוכיחה כי הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לפי העניין.

39. במקרה של ביטול תחזיר החברה בתוך 14 ימי עסקים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב.

40. כל החזר כספי שיינתן על ידי החברה בגין מימוש הגיפט קארד באתר, יוחזר לכרטיס הגיפט קארד בסכום המימוש. באם בוצע מימוש משולב (תשלום חלקי באמצעות גיפט קארד ותשלום יתרה באמצעות כרטיס אשראי), יועבר ההחזר הכספי בהתאם לכרטיס האשראי ולכרטיס הגיפט קארד. החזר כספי יבוצע בהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי. למען הסר ספק, החזר כספי יבוצע בהתאם לתשלום בפועל.

41. הצרכן לא רשאי לבטל עסקה כדי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה במקרה של החזרת מוצרים שערכם פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבם בזמן שהיו ברשותו, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנעשה בו שימוש, שאריזתו נפתחה או נפגמה, שניזוק, שנפגם, שהתקלקל ו/או שספג פגיעה כלשהי.

פעילות באתר

42. החברה אינה אחראית למידע לא נכון ו/או לא מדויק אשר הוקלד על ידי המשתמש, לרבות כתובת מייל שגויה ו/או מספר נייד שגוי ו/או כל פרט לא נכון/עדכני/מטעה וכו'. החברה תשלח את הגיפט קארד בהתאם לפרטים אשר הלקוח מסר ובאחריות הלקוח לוודא שהפרטים שמסר מדויקים ונכונים.

43. החברה אינה אחראית לאי הגעת הגיפט קארד למשתמש ו/או למקבל השובר, לרבות במקרים של סינון ע"י ספאם או משתמש שאינו מנוי לקבלת שירותי תוכן בהודעות טקסט, או שתיבת הדוא"ל של המשתמש ו/או הנמען מלאה וכיו"ב.

44. החברה לא תהא אחראית לנזק מכל סוג שהוא, לרבות לנזק ישיר ו/או עקיף (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס, שייגרם למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מהזמנה המתבצעת באתר ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ושתיגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של המשתמש ו/או צד ג' כלשהו.

45. המשתמש יישא באחריות מלאה לנזק מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או לחברה ו/או לצד ג' כלשהו בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים (נתונים אישיים, אספקה, כרטיס אשראי וכיוצ"ב).

46. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא החברה בסכום נזק העולה על הסכום הכולל ששולם עבור כרטיסי הגיפט קארד שהוזמנו על-ידי המשתמש.

מדיניות פרטיות

החברה מכבדת את הפרטיות של המשתמשים ומחויבת להגן על המידע האישי שהמשתמשים משתפים עמה. אנחנו מאמינים כי למשתמשים הזכות להכיר את המדיניות ואת הנהלים שלנו בנוגע לאיסוף ושימוש במידע המתקבל על-יד החברה בשעה שהמשתמשים שלנו משתמשים באתר. מדיניות הפרטיות של החברה, הנהלים וסוגי המידע אשר נאספים על-ידי החברה מתוארים במדיניות הפרטיות של החברה, המופיעה בלינק הבא: www.maniajeans.co.il/privacy-policy/. הנך מסכים ומאשר כי החברה תעשה שימוש במידע אישי אשר הועבר ו/או הונגש לחברה בהתאם למדיניות הפרטיות. אם בכוונתך להשתמש באתר, עליך לקרוא תחילה ולהסכים למדיניות הפרטיות.

שונות

47. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד,

שיגרם למשתמש באתר ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה.

48. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה קודמת. הנוסח האחרון הינו הנוסח המחייב.

49. בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין מידע המתקבל ממקור אחר, יגברו הוראות תקנון זה.

50. מבלי לגרוע מכלליות האמור ומבלי לגרוע מכל הליך אחר, מובהר כי, החברה תהא רשאית למנוע גישה ממשתמש אשר, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ביצע או ניסה לבצע באתר פעולה כלשהי בניגוד לכל דין ו/או להוראות תקנון זה ו/או שיש בה כדי לפגוע בדרך כלשהי בהחברה ו/או במוניטין שלה. רישומים אלקטרוניים של האתר, לרבות קליטת הפרטים כפי שהוזנו על ידי המשתמש, יהוו ראיה חלוטה וסופית לנכונות הפעולות אשר בוצעו על ידי המשתמש באתר.

51. החברה עושה מאמצים לוודא שהמידע המוצג באתר הינו מידע שלם ומדויק, אולם עשויים להופיע בו אי דיוקים ו/או שגיאות בתום לב. החברה לא תישא באחריות כלשהי לעניין מידע זה.

52. בכל שאלה ו/או בירור הנוגעים להפעלת האתר ולפעילותו ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה בטל': 5164080-03 או בדוא"ל [email protected].

53. תקנון זה נועד לטובתם של הצדדים לו ולא יפורש כתקנון לטובת צד שלישי.

54. החברה רשאית להמחות ו/או להעביר את תנאי השימוש ו/או הזכויות ו/או החובות על פיהם לכל גוף אחר במקומה, וזאת מבלי שיהיה צורך לקבל את הסכמת המשתמש ו/או להודיע לו על כך. המשתמש לא יהיה רשאי להמחות ו/או להעביר את זכויותיו ו/או התחייבויותיו מכוח תנאי שימוש אלה לאחר, וככל שהמחה ו/או העביר איזה מזכויותיו או התחייבויותיו כאמור, תהיה המחאה או העברה זו בטלה ומבוטלת.

55. למען הסר ספק, הימנעות החברה מלהשתמש בזכות מזכויותיה עפ"י תקנון זה לא תהווה ויתור מפורש או משתמע, לגבי אותן זכויות ולא תיחשב לאיזו הפרה או אי קיום של תנאי מתנאי התקנון, או כשינוי, ביטול או תוספת על תנאי כל שהוא אלא אם כן נעשו במפורש ובכתב.

56. מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בכל עניין הנוגע לתקנון זה יהיה בבית המשפט המוסמך בתל אביב, שידון בכל עניין הנוגע והנובע מתקנון זה על פי דיני מדינת ישראל. במקרה של סתירה בין הוראות הדין החל להוראות תקנון זה תגברנה הוראות הדין החל.

שירות לקוחות

57. לפרטים ובירורים באשר להפעלת האתר ופעילותו, ניתן לפנות אל שירות לקוחות אתר החברה מאניה ג'ינס:

טלפון: 03-5164080

דוא"ל: [email protected]

Close
Loading
Go back to %1