0item(s)

סל הקניות שלך ריק

Product was successfully added to your shopping cart.

תקנון מועדון לקוחות

כללי

 1. תקנון זה נועד לפרט את הכללים והתנאים להצטרפות כחבר במועדון לקוחות מאניה ג'ינס (להלן: "המועדון"), המנוהל על ידי חברת טרייגר יט (להלן: "מנהלת המועדון") ותנאי החברות במועדון.
 2. עם ההצטרפות למועדון, מקבל חבר המועדון על עצמו, את תקנון המועדון המפורט להלן ואשר מחייב בין הצדדים לרבות בקשר לקבלת דבר פרסומת כמפורט להלן.
 3. למועדון זכאים להצטרף יחידים בלבד, שאינם תאגידים, ארגונים, בתי עסק וכדומה. הצטרפותו של אדם כלשהו למועדון מותנית בתשלום דמי החבר בסך 30 ₪ (להלן: "דמי החבר").
 4. מאניה ג'ינס רשאית לסרב לבקשת הצטרפות של כל חבר במועדון, על פי שיקול דעתה ומכל סיבה שהיא, ומבלי שיהא עליה לנמק את החלטתה זו. במקרה של סירוב לבקשת ההצטרפות כאמור, דמי החבר ששולמו בגינה, אם שולמו, יושבו למבקש להצטרף באופן מלא. בכל מקרה, מאניה ג'ינס לא תשא ולא תחויב בהפרשי הצמדה ו/או ריבית כלשהם.
 5. מאניה ג'ינס תהא רשאית להפסיק חברות של כל חבר מועדון בכל אחד מהמקרים הבאים: מסירת פרטים שגויים או לא נכונים, שימוש לרעה בחברות במועדון, התנהגות לא הולמת של חבר המועדון בעת ביקור באלו מסניפי הרשת (לרבות, אך לא רק, התפרעות, אי תשלום, פגיעה בעובדי הרשת ו/או אורחיה). מובהר כי היה והופסקה חברותו של חבר מועדון בנסיבות המפורטות לעיל, לא יהיה זכאי החבר להחזר כספי כלשהו.
 6. החברות במועדון הינה אישית ואינה ניתנת למכירה ו/או להעברה בצורה כלשהי, בתמורה או שלא בתמורה. הזכויות מכוח החברות במועדון מוקנות אך ורק לחבר המועדון, אשר פרטיו מופיעים ברישומי המועדון, כפי שנמסרו על-ידי החבר במעמד ההצטרפות למועדון ובכפוף לתנאים והמגבלות המפורטים בתקנון זה.
 7. החברות במועדון אינה מקנה כפל מבצעים אלא אם מאניה ג'ינס החליטה ופרסמה אחרת.

 

ההצטרפות למועדון ותנאיה

 

 1. הצטרפות למועדון הינה לבני 18 ומעלה.
 2. חבר המועדון המבקש להצטרף למועדון ימלא טופס הרשמה באחת מחנויות הרשת, ידני או ממוחשב כפי שיוחלט מעת לעת על ידי הנהלת המועדון.
 3. טופס בקשת הצטרפות, יכלול את הפרטים הבאים: שם מלא, מספר תעודת זהות, טלפון נייד, דואר אלקטרוני, והסכמה לכך שהמבקש להצטרף קרא את התקנון והסכים לתנאיו, לרבות הסכמה לקבלת דיוור על ידי מאניה ג'ינס ו/או מנהלת המועדון. הפרטים יישמרו בכתב ו/או במדיה מגנטית על פי החלטת מאניה ג'ינס.
 4. עם אישור טופס בקשת הצטרפות לחברות מועדון, יהפוך המבקש להצטרף לחבר במועדון.
 5. האחריות על מילוי מדויק של הפרטים ועדכונם על גבי טופס בקשת הצטרפות מוטלת על ממלא הפרטים כאמור לרבות עדכון על כל שינוי בפרטיו לאחר הרישום ולא תשמע מפיו כל טענה כלפי מאניה ג'ינס ו/או מנהלת המועדון ו/או מי מטעמן לעניין אי קבלתו כחבר במועדון ו/או אי קבלת הטבות אשר יהיו כלולות במועדון.
 6. בכפוף לאמור בתקנון זה, הפרטים אותם ימסור המבקש להצטרף כמפורט לעיל, יישארו בידי מאניה ג'ינס ו/או מנהלת המועדון ו/או מי מטעמן, אשר יעשו בהם שימוש לצורך יצירת קשר עם חברי המועדון, ניהול ותפעול מועדון הלקוחות ופעולות שיווק שיבוצעו על ידי המועדון ו/או מאניה ג'ינס ו/או מנהלת המועדון ו/או מי מטעמם אשר כוללות בין השאר משלוח מסרונים או דואר אלקטרוני המידע את חבר המועדון בדבר המבצעים ו/או אירועים בקשר לפעילות של מאניה ג'ינס.
 7. למען הסר ספק מובהר, כי בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תשמ״א -1981 חתימת החברים על גבי טופס בקשת להצטרפות ומילוי הפרטים, מהווה הסכמת החברים לקבלת דיוור, ותהווה גם הסכמה לאפשר למאניה ג'ינס ו/או למנהלת המועדון ו/או למי מטעמן, לעשות שימוש בנתונים לצורכי דיוור (להלן: ״ הדיוור״).
 8. חבר המועדון רשאי לדרוש ממאניה ג'ינס ו/או ממנהלת המועדון בכתב, ו/או בהודעת סמס, ו/או במכתב דואר אלקטרוני, להסיר עצמו מרשימות הדיוור של המועדון. בקשה להימחק מרשימת הדיוור של המועדון, תביא למחיקת החבר במועדון ממועדון הלקוחות.
 9. כל מידע אודות חבר מועדון שיצטבר בקשר להיותו חבר במועדון, יחשב לקניינה של מאניה ג'ינס וחבר המועדון מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש במידע כאמור, לרבות טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ״א -1981.
 10. כל חבר רשאי לדרוש ממאניה ג'ינס, בכתב, כי המידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע של מאניה ג'ינס ולא יימסר לאדם, לסוג בני אדם, או לאנשים מסוימים והכל לפרק זמן מוגבל או קבוע. מאניה ג'ינס תודיע לחבר במועדון בכתב, כי פעלה על פי הנחייתו כאמור בסעיף זה. במידה ולא התקבל אישור בכתב כאמור, יודיע חבר המועדון בכתב למאניה ג'ינס על אי קבלתו והיא תשלח לו אישור כאמור.
 11. כל חבר מועדון יהיה זכאי להפסיק את חברותו במועדון באמצעות משלוח הודעה בכתב לחברה לכתובת: היסוד 5 תל אביב ו/או בטלפון במשרדי החברה 03-5164080 ו/או באמצעות אפשרות "הסר" בתגובה לקבלת מסרון מהחברה במידה וכזה התקבל (להלן: "בקשת ביטול"). חברותו של חבר מועדון תופסק בתוך 72 שעות מהמועד בו נתקבלה בקשת הביטול במשרדי החברה חבר מועדון אשר ביקש להפסיק את חברותו במועדון, ייחשב כמי שוויתר באופן מוחלט ובלתי חוזר על כל הזכויות הנובעות מהיותו חבר מועדון. חבר מועדון אשר ביטל את חברותו במועדון לא יהיה זכאי להחזר כספי כלשהו

 

הטבות ומבצעים לחברי המועדון

 

 1. במעמד הצטרפות למועדון ותשלום של 30 ₪, חבר מועדון יהנה מהנחה בגובה 10% מסכום הרכישה בה שולמו 30 ₪ עבור חברות המועדון. ההנחה של 10% תינתן ממחיר המוצרים שנרכשו, לא כולל התשלום עבור הצטרפות למועדון.
 2. חברי המועדון יהיו זכאים להנחה בגובה 10% מהמחיר המלא של המוצרים ברשת מאניה ג'ינס.
 3. חברי המועדון יהיו זכאים להנחה בגובה 15% בחודש שבו חל יום ההולדת של חבר המועדון.
 4. חברי המועדון יהיו זכאים לרכוש מוצרים שונים במחירים מיוחדים לחברי המועדון, להשתתף במבצעים ייחודיים ולקבל הטבות אחרות, הכל כפי שיוחלט מעת לעת על ידי מאניה ג'ינס ומנהלת המועדון (להלן: "ההטבות" או "ההטבה").
 5. מאניה ג'ינס אינה מתחייבת כי ההטבות המשתנות מעת לעת, לאורך כל תקופת החברות במועדון, יהיו זהות ו/או שוות בערכן הכספי.
 6. ההטבות מהן זכאים חברי המועדון ליהנות יפורסמו על-ידי מאניה ג'ינס באמצעים פרסומיים על-פי שיקול דעתה לרבות ולא רק באמצעות מסרונים ו /או באמצעות הדואר האלקטרוני, על פי פרטים שנמסרו על ידי חבר המועדון בעת הגשת בקשת ההצטרפות או כפי שעודכנה מעת לעת על-ידי חבר המועדון ו/או בכל אמצעי פרסום אחר על פי שיקול דעתן של מאניה ג'ינס ומנהלת המועדון.
 7. כל הטבה לה זכאי חבר מועדון תינתן לחבר המועדון אך ורק כנגד הצגת כרטיס מועדון ו/או מסירת מספר ת.ז. כפי שנמסר במועד ההרשמה למועדון. חברי מועדון לא יהיו זכאים לכפל הטבות (לרבות כאלו שאינן נובעות מהחברות במועדון) ללא יוצאים מן הכלל, ויהיו רשאים לעשות שימוש, על-פי בחירתם, באחת מההטבות להן הם זכאים. התשלום עבור העסקה יבוצע במזומן או בכרטיס אשראי או בכרטיס מתנה של חברת מאניה ג'ינס בלבד (לא יינתנו הטבות ברכישה בשובר או בשוברי הנחה כלשהם). בעת מימוש הטבה יתכן ויתבקש חבר המועדון להציג פרטי מידע וזיהוי נוספים כתנאי למימוש ההטבה.
 8. מאניה ג'ינס שומרת לעצמה את הזכות לשנות ללא הודעה מוקדמת כלשהי את אופי ו/או גובה ההטבות שיינתנו לחברי המועדון ו/או להחליף ו/או לערוך שינויים כלשהם בהטבות להם זכאים חברי המועדון, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 9. הזכאות להטבות הניתנות לחברי המועדון, מותנית בכך שבמועד מימוש ההטבה תהא חברותו של הלקוח במועדון תקפה.

 

 1. מאניה ג'ינס רשאית לשנות מעת לעת את ההטבות, כולן או חלקן, , דרך מימושן וכל שינוי אחר, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. עם זאת, מובהר כי הטבה אשר נרכשה וטרם מומשה תעמוד בתוקפה עד למועד פקיעתה ו/או מימושה, לפי המוקדם.
 2. ההטבות תיזקפנה לטובת כל חבר מועדון בנפרד ולא ניתן יהיה לאחד הטבות בין מספר חברי מועדון.

 

 

שונות

 1. מאניה ג'ינס תהא רשאית לעשות שימוש בפרטי חבר המועדון וכן לשמור פרטים ונתונים שהתקבלו במסגרת פעילותו במועדון ו/או השתתפותו בהטבות, הכל לצרכים פנימיים ו/או שיווקים ו/או מסחריים ולרבות לצורך דיוור ומשלוח פרסומים ומידע, בדואר רגיל, בדואר אלקטרוני או בכל אמצעי התקשרות אחר, לרבות אודות הטבות המוצעות לחברי המועדון, בין אם על-ידי מאניה ג'ינס ו/או מי מטעמה ובין על-ידי צדדים שלישיים. בהצטרפותו למועדון נותן חבר המועדון את הסכמתו המלאה לשימוש בפרטיו כאמור לעיל.
 2. החברות במועדון לא תעניק לחבר המועדון הטבה כלשהי מעבר לאלו המפורטות בתקנון זה ו/או כפי שיפרסם על-ידי מאניה ג'ינס מעת לעת.
 3. מאניה ג'ינס שומרת לעצמה את הזכות להפסיק, לחלוטין או באופן חלקי, את פעילותו של המועדון, וזאת באמצעות פרסום הודעה על כוונתה לעשות כך, שתפורסם באמצעי תקשורת על-פי שיקול דעתה של מאניה ג'ינס (לרבות באמצעות אתר האינטרנט שלה), 14 יום לפחות קודם להפסקת פעילותו של המועדון.
 4. מאניה ג'ינס תהא רשאית לשנות הוראות תקנון זה, או כל חלק ממנו, מעת לעת , כפי שתמצא לנכון ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. החל ממועד שינוי התקנון, יחייב הנוסח החדש של התקנון..
 5. הצטרפות למועדון, כמוה כהצהרה על קריאת תקנון זה וכל הוראותיו ועל הסכמה להן וכהתחייבות בלתי חוזרת לקבלת תקנון זה וכל הוראותיו ולפעול על פיו.
 6. מאניה ג'ינס ו/או מנהלת המועדון ו/או מי מטעמה אינם אחראים בשום צורה ואופן לכל התקשרות, מכל מין וסוג שהוא, בין חבר מועדון כלשהו לבין צד ג' כלשהו, לרבות במסגרת ו/או על-פי פרסומים כלשהם שהופצו ו/או נשלחו על-ידי מאניה ג'ינס. כל התקשרות כאמור לקבלת שירות או לרכישת מוצר תהא באחריותו הבלעדית של נותן השירות או המוצר כאמור ומאניה ג'ינס ו/או מנהלת המועדון אינן ולא תהינה אחראית לטיבם של השירותים ו/או איכותם של המוצרים אשר יסופקו לחבר המועדון, אם בכלל.
 7. במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בכל אמצעי המדיה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
 8. מטעמי נוחות בלבד, כתוב תקנון זה בלשון זכר. כל שנכתב בלשון זכר, יש לראות כנכון גם בלשון נקבה.
 9. מידע ופרטים נוספים לרבות מענה על שאלות בכל עניין הקשור למועדון ניתן יהיה לקבל באמצעות פניה לשרות לקוחות בטלפון 03-5164080 או בכתובת : היסוד 5 תל אביב או כל כתובת אחרת שתעודכן ע"י מאניה ג'ינס.
 10. סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור למועדון, החברות בו ו/או קיום הוראות תקנון זה וכל הנובע מהם, תהיה מסורה לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב-יפו בלבד.